14260 Golden Dragon Joss Stick Bowl Bát Hương nhỏ trắng Rồng Vàng 1pcsx1

£8.00

Bát Hương Trắng Rồng Vàng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà hơn hết, nó mang giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Bát hương là cả một biểu tượng văn hóa.

Bát hương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nhận thức. Mỗi khi thắp hương nhìn lên bát hương, ta như được giác ngộ, hướng thiện hơn, trong sạch hơn.

14260 Golden Dragon Joss Stick Bowl Bát Hương nhỏ trắng Rồng Vàng 1pcsx1

£8.00